Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος.

Στο Νόμο αυτό:

“αρμόδια αρχή” έχει την έννοια που αποδίδεται στην έκφραση αυτή από το άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

“αρχή τοπικής διοικήσεως” σημαίνει για περιοχή δήμου το οικείο δημοτικό συμβούλιο και για περιοχή κοινοτικού συμβουλίου το οικείο κοινοτικό συμβούλιο.

“άτομο με αναπηρίες” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 1 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

“δικαιούχος άδειας” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2004 κατείχε και εξακολουθεί να κατέχει άδεια παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών που του χορηγήθηκε από την οικεία αρχή, το όνομα του οποίου δημοσιεύεται σε κατάλογο που βρίσκεται αναρτημένος προς επιθεώρηση από το κοινό στα γραφεία της αρχής τοπικής διοίκησης.

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχο της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το αναφερόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας.

“οικεία αρχή” σημαίνει την αρχή τοπικής διοικήσεως στα όρια της περιοχής της οποίας βρίσκεται το αναφερόμενο σε κάθε περίπτωση τμήμα της παραλίας.

“οικοδομή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

“παραλία” περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των εκατό υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

“παροχή διευκολύνσεων” σημαίνει την τοποθέτηση στην παραλία, για ενοικίαση ή άλλου είδους εκμετάλλευση, ακάτων, ειδών θαλάσσιων αθλημάτων και άλλων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ή τοποθέτησης στη θάλασσα ακάτων και άλλων αντικειμένων ή εγκαταστάσεων για σκοπούς διεξαγωγής οποιωνδήποτε θαλάσσιων αθλημάτων ή ψυχαγωγίας.

“παροχή υπηρεσιών” σημαίνει την τοποθέτηση σε καθορισμένο σημείο της παραλίας κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουομένους.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών και περιλαμβάνει οποιοδήποτε λειτουργό στο Υπουργείο της αρμοδιότητας του ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό.

Συνέχεια άρθρου: 👉  Ο περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος - ΚΕΦ.59 (cylaw.org) 

Your Browser is out of date please use a modern browser.