ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Προοίμιον

 • Το κτηματομεσιτικό επάγγελμα βασίζεται στο σύστημα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επομένως οι προτεινόμενοι κανόνες Δεοντολογίας θα πρέπει να εμπνέονται από τις γενικές αρχές του οικονομικού τούτου συστήματος.

 

 • Οι κανόνες βασίζονται κατά κύριον λόγο στο οικονομικόν και κοινωνιονολιγκό ρόλον του επαγγέλματος, έχοντας υπόψιν ότι οι κτηματομεσίτες ενεργούν περισσότερον ως επαγγελματίες παρά ως έμποροι.

 

 • Μετά την ανωτέρω αποσαφήνιση, θα πρέπει να κατανεμηθούν οι κανονισμοί σε τρεις κυρίως αντιστοιχούσας προς τις δοσοληψίες με το κοινό, τους πελάτες και τους συναδέλφους.

 

 • Ως βασική αρχή των κανόνων πρέπει να γίνουν δεκτές οι οικονομικές βασικές ηθικές αρχές που επικρατούν στην Δημοκρατία. Οι κατωτέρω αρχές συνιστούν την ρίζα των γενικώς παραδεδεγμένων ηθικών αρχών  με την ευρεία και όχι την περιορισμένη ερμηνεία των: 

α) Μη κλέψεις, β) Μη φρονήσεις όσα τω πλησίω σου εστί (την περιουσία του γειτόνου σου), γ) μη ψευδής, δ) όσα εσύ μισείς ετέρου μη ποιήσεις.

 

 • Προς το σκοπό ευρείας και προθύμου αποδοχής υπό των μελών να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πραγματικότητες στην ερμηνεία των κανόνων.  Εξ’ άλλου είναι ανάγκη να γίνει αντιληπτό ότι είναι προτιμότερο να διατυπωθούν λίγοι κανόνες και οι οποίοι να εφαρμόζονται στην πράξη. Επομένως πρέπει να γίνεται διάκρισις μεταξύ κανόνων οι οποίοι μπορούν να εισαχθούν αμέσως και καθολικώς εφ’ ενός και επιθυμητών εισηγήσεων οι οποίες μπορούν να έχουν εφαρμογή μόνο εντός των πλαισίων των νομικών θεσμίων του επαγγέλματος.

 

 • Εφ’ όσον η υπηρεσία προς το κοινό είναι ο λόγος υπάρξεως ενός επαγγέλματος οι κανόνες πρέπει να αποβλέπουν στην εξασφάλιση στο ανώτατον βαθμόν υπηρεσίας και ηθικής ακεραιότητας προς πελάτες και κοινό.

 

 • Εκτός ειδικών περιπτώσεων οι οποίες ανάγονται στην φύση των συναλλαγών ακινήτων, οι κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα γενικώς παραδεκτά εμπορικά θέσμια. Ειδικώτερον πρέπει να καταδικάζεται ο δόλος, η εσκεμμένη παραπλάνησης και οι απεχθείς συμβάσεις.

 

 • Αποτελεί καθήκον του κτηματομεσίτη να φροντίζει ώστε τα συμβόλαια να είναι σαφή στην διατύπωση και ουδεμίαν συναλλαγή πρέπει να είναι προς το αποκλειστικόν συμφέρον του ενός μόνον μέρους, αλλά τουναντίον πρέπει να ενώνει αμφότερα τα μέρη.

 

 • Οι ασχολούμενοι στα κτηματομεσιτικά θα πρέπει πάντοτε να είναι διακριτικοί και να επιδεικνύουν μετριοπάθειαν, φροντίζοντες να μη επηρεάσουν την υπόσταση των ή εκείνη των άλλων. Ενώ θα πρέπει να διατηρούν να προστατεύουν τα δικαιώματα των και εκείνα των πελατών των, πρέπει να αποφεύγουν τα άκρα. Σε όλες τις συναλλαγές ο επαγγελματίας κτηματομεσίτης θα φροντίζει ώστε να συμφωνείται μια εύλογος τιμή, και όπως σε όλες τις περιπτώσεις τηρείται επαγγελματική εχεμύθεια.

 

 • Οι ασχολούμενοι στα κτηματομεσιτικά φροντίζουν ώστε μεταξύ συναδέλφων να υφίσταται θεμιτός συναγωνισμός και ευγενής συμπεριφορά στις συναλλαγές.

 

 • Εκτός της συμπεριφοράς, συμφώνως προς τις ως άνω αρχές, οι ασχολούμενοι στα κτηματομεσιτικά επαγγέλματα πρέπει να επιδιώκουν με όλη την καρδιά των την βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος  π.χ. να υποστηρίζουν την επαγγελματική εξάσκηση, να τηρούνται καλώς ενήμεροι των τάσεων της αγοράς και αποφεύγουν μεθόδους διαφημίσεως που αποβαίνουν σε βάρος του επαγγέλματος

 


ΜΕΡΟΣ Ι – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ

Άρθρο 1:

O ασχολούμενος περί τα κτηματομεσιτικά πρέπει να φροντίζει να είναι  ενήμερος ως προς τις κινήσεις που επηρεάζουν την ακίνητο περιουσία, σε οποιαδήποτε ελεύθερη περιοχή εν τη Δημοκρατία ώστε να είναι σε θέση να συνδράμη την κοινή γνώμη σε θέματα φορολογίας, νομοθεσίας χρήσεως γης, πολεοδομίαν και άλλα θέματα αφορώντα το έγγειον συμφέρον.    

 

Άρθρο 2:     

Aποτελεί καθήκον του ασχολουμένου με τα κτηματομεσιτικά να είναι καλώς ενήμερος επι των τρεχουμένων συνθηκών της αγοράς ώστε να είναι σε θέση να συμβουλεύει τους πελάτες του περί της ευλόγου αγοραίας αξίας.

 

Άρθρο 3:         

Αποτελεί καθήκον του επαγγελματία κτηματομεσίτη να προστατεύει το κοινό κατά του δόλου, ψευδών παραστάσεων ή μη θεμιτών μέσων στην κτηματαγορά. Θα πρέπει να επιδιώκει την εξάλειψη πάσης μεθόδου που να ήταν σε βάρος του κοινού ή της αξιοπρέπειας και ακεραιότητας του κτηματομεσιτικού επαγγέλματος.

 

Άρθρο 4:       

Εαν το κοινό πρόκειται να προστατευθεί κατά αθεμίτως δρώντων κτηματομεσιτών είναι δίκαιον όπως και οι κτηματομεσίτες με την σειρά τους προστατεύονται κατά αθεμίτου χειρισμού εκ μέρους του κοινού. Και τούτο δεν είναι αρκετά ενήμερο όσον αφορά τον ρόλο του κτηματομεσίτου στην οικονομία. Ο Επαγγελματικός Σύνδεσμος (ΣΚΕΚ) , πρέπει να φροντίζει να επεξηγεί αυτόν τον ρόλο με άρθρα στο τύπο, συνέδρια, σεμινάρια, προσωπικές επαφές κλπ.

 

Άρθρο 5:     

O ασχολούμενος περί τα κτηματομεσιτικά πρέπει να εξακριβώνει όλα τα σχετικά γεγονότα όσον αφορά την περιουσία δια την οποία αναλαμβάνει να γίνει ο πράκτωρ ώστε να εκπληρώνει την υποχρέωση του και να αποφεύγει λάθη, υπερβολές, παραποιήσεις ή απόκρυψη γεγονότων.

 

Άρθρο 6:         

O ασχολούμενος με τα κτηματομεσιτικά δεν πρέπει να είναι συνεργός στην διατύπωση ψευδούς αντιπαροχής σε οιονδήποτε έγγραφο.

 

Άρθρο 7:

O κτηματομεσίτης πρέπει να συμβουλεύει όπως ζητείται νομική συμβουλή και εξετάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας όταν το συμφέρον οιουδήποτε των συμβαλλομένων το απαιτεί.

 

Άρθρο 8:

O επαγγελματίας κτηματομεσίτης πρέπει να διατηρεί σε ειδικό λογαριασμό Τραπέζης, χωριστόν από τα ιδικά του κεφάλαια, χρήματα τα οποία περιέχονται στην κατοχή τους ως καταπιστευματοδόχου άλλων προσώπων, ως καταπιστεύματα, χρήματα πελατών και τα παρόμοια.

 

Άρθρο 9:

O κτηματομεσίτης στις διαφημίσεις του πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός ώστε να παρουσιάζει μια αληθινή εικόνα και ως θέμα αρχής, δεν πρέπει να διαφημίζει χωρίς να αναφέρει το όνομα του και ότι είναι μέλος του Συνδέσμου και ούτε να επιτρέπει στους πωλητές του να χρησιμοποιούν ιδιωτικά ονόματα ή τελεφωνικούς αριθμούς εκτός εάν η σχέσις πωλητού και κτηματομεσίτου καθίσταται σαφής στην διαφήμιση.

 

Άρθρο 10:

O κτηματομεσίτης, δια να προστατεύει όλα τα μέλη με τα οποία συναλλάττεται, πρέπει να φροντίζει ώστε οι οικονομικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις οι αφορώσες τις κτηματικές συναλλαγές να γίνονται εγγράφως και να εκφράζουν τα ακριβή συμφωνηθέντα μεταξύ των μερών και όπως αντίγραφα των συμφωνιών κατά την ώρα της εκτελέσεως τούτων, παραδίδονται στα συμβαλλόμενα μέρη.

 

Άρθρο 11:

Εάν λόγω προσθέτου εργασίας ή εξειδικευμένων υπηρεσιών, ειδικών διαφημιστικών εκστρατειών κλπ., ο κτηματομεσίτης εισηγείται υψηλότερα δικαιώματα, τότε πρέπει να πληροφορεί το κοινό ότι τα δικαιώματα στην δεδομένη περίπτωση υπερβαίνουν τα επισήμως προτεινόμενα και να  αναφέρει ταύτα προς σύγκριση.

 


ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Άρθρο 12

Δεχόμενο διορισμό ως πράκτωρ , ο κτηματομεσίτης αναλαμβάνει να προστατεύση και προωθήσει τα συμφέροντα του πελάτου του. Η υποχρέωση αυτή απολύτου εχεμύθειας δια τα συμφέροντα του πελάτου είναι πρωταρχικής σημασίας αλλά δεν απαλλάσσει τον κτηματομεσίτη της υποχρεώσεως τιμίας συμπεριφοράς με όλα τα ενδιαφέροντα μέρη στην συναλλαγή.

 

Άρθρο 13

Είναι ορθό και δίκαιο όμως ο κτηματομεσίτης σε ανταπόδοση της εμπιστοσύνης εκείνων οι οποίοι αναθέτουν σε αυτό τα συμφέροντα των φροντίζει πάντοτε να είναι ενήμερος της νομοθεσίας, της προτεινόμενη νομοθεσίας, κυβερνητικών διαταγμάτων και άλλων βασικών πληροφοριών και δημοσίας πολιτικής που επηρεάζουν τα συμφέροντα των.

 

Άρθρο 14

Εάν ο κτηματομεσίτης εκπροσωπεί ένα μέρος ή άλλο σε μια συναλλαγή δεν πρέπει να δέχεται αμοιβή από πέρα του ενός μέρους χωρίς τούτο να είναι σε γνώση όλων των μερών της συναλλαγής.

 

Άρθρο 15

Ο κτηματομεσίτης δεν πρέπει να αποκτά συμφέρον ή αγοράζει δια λογαριασμόν του ή δι’ οιονδήποτε μέλος της οικογένειας του, τον οίκον του ή οιονδήποτε μέλος τούτου ή οιανδήποτε μονάδα στην οποία έχει σημαντικόν συμφέρον ιδιοκτησίας, οσάκις κτηματική περιουσία ανατίθεται εις αυτόν ή τον οίκον του δια εγγράφου εντολής προς πώληση, άνευ γνωστοποιήσεως στον ιδιοκτήτη όστις προβαίνει εις την έγγραφο παραχώρηση αποκλειστικής εντολής πωλήσεως και εν περιπτώσει πωλήσεως περιουσίας ανηκούσης σε αυτό ή στην οποία έχει τοιούτο συμφέρον, τούτο πρέπει να αποκαλύπτεται στον αγοραστή.

 

Άρθρο 16:

H αποκλειστική ανάθεση δια εγγράφου εντολής σε ένα μόνο κτηματομεσίτη της διαθέσεως περιουσίας προς πώληση πρέπει να επιδιώκεται από τον κτηματομεσίτη, ως μέσον προλήψεως διαφωνιών και παρεξηγήσεων και εξασφαλίσεων καλυτέρας υπηρεσίας  δια τον ιδιοκτήτη. Θα πρέπει οιαδήποτε τοιαύτη αποκλειστικότης να έχει προσδιορισμό χρόνου.

 

Άρθρο 17

Όταν ο κτηματομεσίτης ενεργεί ως πράκτωρ εις την διαχείρηση περιουσίας, ούτος δεν πρέπει να δέχεται οιανδήποτε προμήθεια, έκπτωση ή κέρδος επί των εξόδων τα οποία υπέχει ο ιδιοκτήτης άνευ της γνώσεως και συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου.

 

Άρθρο 18:

O κτηματομεσίτης δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει να κάμνει εκτιμήσεις που είναι εκτός του κύκλου των εμπειριών του εκτός εαν έχει την βοήθεια ειδικού δια ταύτη περιουσία ή εκτός εάν ο πελάτης καταστή πλήρως ενήμερος των γεγονότων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ταυτότης του προσλαμβανομένου ειδικού δεν πρέπει να μην αποκαλύπτεται και η συνεισφορά τους στο έργο πρέπει να παρατίθεται πλήρως.

 

Άρθρο 19:

Όταν ο κτηματομεσίτης κληθεί να κάμει επίσημον εκτίμηση μιας ακινήτου περιουσίας ούτος δεν πρέπει να γνωματεύσει χωρίς προσεκτική και πλήρη ανάκληση και ερμηνεία όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την αξίαν της περιουσίας. Η γνωμάτευση του συνιστά επαγγελματική υπηρεσία.

 

Ο κτηματομεσίτης δεν πρέπει να αναλαμβάνει να προβεί σε εκτίμηση ή γνωμάτευση δια την αξία περιουσίας στην οποία έχει υφιστάμενον συμφέρον ή μελλοντικόν συμφέρον τούτο ειδικώς αποκαλυφθεί στην έκθεση Εκτιμήσεως.

 

Άρθρο 20:

Ο Κτηματομεσίτης δεν πρέπει να προτείνει ή διαφημίζει περιουσία άνευ εξουσιοδοτήσεως και σε οιανδήποτε τέτοια προσφορά , η αναφερομένη αξία δεν πρέπει να είναι άλλη από εκείνη που συμφωνείται με τον ιδιοκτήτη ως η προσφερομένη τιμή.

 

Άρθρο 21:

Σε περίπτωση που υπάρχει πέραν της μιας εγγράφου προσφοράς δια την ειδική εξειδικευμένη περιουσία προτού ο ιδιοκτήτης δεχθεί την προσφορά, οιαδήποτε άλλη έγγραφος προσφορά καλυτέρα, η οποία φθάνει στον κτηματομεσίτη είτε υπό μέλλοντος αγοραστού είτε άλλου κτηματομεσίτου πρέπει να υποβάλλεται στον ιδιοκτήτη δι’ απόφαση.

 


ΜΕΡΟΣ III – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Άρθρο 22:

O κτηματομεσίτης δεν πρέπει να επιδιώκει αθέμιτα πλεονεκτήματα σε βάρος συναδέλφων κτηματομεσιτών και πρέπει προθύμως να μερίζεται με συναδέλφους κτηματομεσίτες τα διδάγματα της εμπειρίας και μελέτης του.

 

Άρθρο 23:

O κτηματομεσίτης πρέπει να διεξάγει τις εργασίες του εις τρόπο ώστε να αποφεύγει αντιδικία με συναδέλφους κτηματομεσίτες. Στην περίπτωση αντιδικίας μεταξύ κτηματομεσιτών που είναι μέλη του Συνδέσμου, η αντιδικία αυτή πρέπει να υποβάλλεται σε διαιτησία βάσει των κανόνων του καταστατικού του Συνδέσμου αντί να παραπέμπεται στο Δικαστήριο .

 

Άρθρο 24:

Όταν ο κτηματομεσίτης κατηγορείται δι’ αθέμιτο συμπεριφορά πρέπει να παρουσιάσει όλα τα σχετικά δεδομένα στην κατάλληλο δικαστική επιτροπή επιτροπή του Συνδέσμου  (ΣΚΕΚ), δι’ εξέταση και κρίσιν.

 

Άρθρο 25:

O κτηματομεσίτης δεν πρέπει ηθελημένως να δυσφημεί την επαγγελματική τακτική συναγωνισμού του, ούτε να εκφέρει γνώμη δια συναλλαγές συναγωνισμού. Εαν ζητηθεί η γνώμη του πρέπει να δίδεται με αυστηρά επαγγελματική ακεραιότητα και ευγένεια.

 

Άρθρο 26

Η εντολή πωλήσεως  κατά αποκλειστικότητα σε κτηματομεσίτες πρέπει να είναι σεβαστή . Πας κτηματομεσίτης που συνεργάζεται μετ’ αυτού, δεν πρέπει να επιδιώκει συνεργασία μετά τρίτου κτηματομεσίτου χωρίς την συγκατάθεση του πρώτου.

 

Άρθρο 27:

O κτηματομεσίτης πρέπει να συνεργάζεται με άλλους κτηματομεσίτες δια περιουσία την οποία ούτος κατ’ αποκλειστικότητα προσφέρει προς πώληση, οσάκις τούτο είναι προς το συμφέρον του πελάτου. Διαπραγματεύσεις όσον αφορά περιουσίας προσφερομένη κατ’ αποκλειστικότητα υπό ενός κτηματομεσίτου πρέπει να διεξάγονται μετά του κτηματομεσίτου ο οποίος την προσφέρει και όχι με τον ιδιοκτήτη εκτός με την συγκατάθεση του κτηματομεσίτου όστις προσφέρει την περιουσία.

 

Το παρόν άρθρο όμως δεν σημαίνει ότι ο κτηματομεσίτης ο οποίος είχε την δυνατότητα να κλείση την πράξη χωρίς τη βοήθεια συναδέλφων είναι υποχρεωμένος να δεχθεί οιανδήποτε προσφερομένη συνεργασία.

 

Άρθρο 28

Ο μερισμός προμήθειας πρέπει πάντοτε να γίνεται με προκαταβολικώς συμφωνημένη βάση προς αποφυγή συζητήσεων όταν οδηγηθεί σε πέρας η συναλλαγή.

 

Άρθρο 29:

O κτηματομεσίτης δεν πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πελάτη τον οποίον του παρουσιάζει έτερος συνάδελφος. Ο περιορισμός όμως αυτός πρέπει να έχει λογικό όριον συμφώνως προς τις περιστάσεις και το είδος της εργασίας.

 

Άρθρο 30

Ο κτηματομεσίτης δεν πρέπει να επιδιώκει τις υπηρεσίες υπαλλήλου ή πωλητού όστις ευρίσκεται στην υπηρεσία συναδέλφου του χωρίς την γνώση του εργοδότου.

 

Άρθρο 31:

 Προς αποφυγή αθεμίτου συναγωνισμού μεταξύ των κτηματομεσιτών μελών του Συνδέσμου (ΣΚΕΚ), λαμβανομένων υπ’ όψιν του ύψους της υφισταμένης από πολλού κτηματαγοράς και του απροστάτευτου του επαγγέλματος, απαγορεύεται στα μέλη όπως διατηρούν πέραν του ενός γραφείου εις εκάστη πόλη ή κωμόπολη.

 

Άρθρο 32:

Πινακίδες γνωστοποιούσες πώληση, ενοικίαση, μίσθωση ή ανταλλαγή κτήματος δεν πρέπει να τοποθετούνται σε οιονδήποτε ακίνητο υπό πέραν του ενός κτηματομεσίτου, και τούτου μόνον κατόπιν εξουσιοδοτήσεως εντολής ιδιοκτήτου, εκτός εάν η περιουσία προσφέρεται δε ενυπογράφου εντολής πωλήσεως υπό πέραν του ενός κτηματομεσίτου.

 

Άρθρο 33:

Προς το συμφέρον του κοινού των συνεταίρων του και της ιδίας αυτού επιχειρήσεως ο κτηματομεσίτης πρέπει να είναι νομιμόφρων προς τους νόμους της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου να συμμετέχει ενεργώς εις τις εργασίες του.

 

Άρθρο 34:

O κτηματομεσίτης επ’ ουδενί λόγω πρέπει να δέχεται να εργάζεται με δικαιώματα χαμηλότερα εκείνων τα οποία υιοθετούνται υπό του ΣΚΕΚ.

 

Άρθρο 35:

O κτηματομεσίτης πρέπει ως θέμα αρχής όπως αποφεύγει να προσλαμβάνει υπαλλήλους ή πωλητάς εις την υπηρεσία του, των οποίων οι υπηρεσίες ετερματίσθησαν υπο συναδέλφου μέλους του Συνδέσμου, προτού ούτος ενημερώνει τον πρώην εργοδότη του, περί της προθέσεως του, εκτός βέβαια αν φέρη μετά αυτού πιστοποιητικό  που να αναφέρει τους λόγους τεματίσεως των υπηρεσιών του με πλήρη αναφορά περί της διαγωγής, συμπεριφοράς και ικανοτήτων του.

 

Άρθρο 36:

O κτηματομεσίτης πρέπει ως θέμα αρχής να αρνείται συνεργασία με πρόσωπα τα οποία δεν είναι επαγγελματίες κτηματομεσίτες ή και να αρνείται να πληρώσει προμήθεια σε άτομα τα οποία δεν είναι επαγγελματίες σε θέματα ακινήτων.

Your Browser is out of date please use a modern browser.